گنبد هارونیه

گنبد هارونیه ، تنها اثر به جامانده از توس قدیم

تنها اثر بر جای مانده از توس قدیم بنای آجری معروف به گنبد هارونیه است که در سال های اخیر به همت انجمن آثار ملی و میراث فرهنگی خراسان مرمت و باز سازی شده است؛ مردم این بنا را زندان هارونیه می نامند و در متون و سفر نامه ها از آن، به مسجد توس، آرامگاه و خانقاه غزالی نام برده شده است.